loader image

دانشنامه تخصصی آموزش محیط زیست

درباره محیط زیست بیاموزیم و به دیگران آموزش دهیم

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نوراین دانشنامه توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست و با همکاری اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور در رشته های آموزش محیط‌زیست، گرایش های مختلف علوم تربیتی، مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست و سایر رشته‌های مرتبط منتشر می شود.